ZeedMovie !!

 
 
 
 
 
 
 

อยากให้คนไทยทุกคนร้องเพลงนี้ด้วยหัวใจที่รักชาติโดยไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขอให้คนไทยรักกันเหมือนเดิมทีเถอะครับ 

 

ที่มา :: www.mthai.com 

edit @ 25 Mar 2010 11:28:17 by karnoi

edit @ 25 Mar 2010 11:41:57 by karnoi

Comment

Comment:

Tweet